Warunki pełnomocnictwa

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa ogólne warunki pełnomocnictwa udzielanego przez Klienta Platformy Internetowej www.winnicagiermasinskich.pl/sklep, prowadzonej przez Winnica Giermasińskich z siedzibą w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 200A/48, NIP: 6612089891, zwana dalej Sprzedawcą.

§ 2

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy Internetowej.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Warunki pełnomocnictwa – niniejszy dokument;
 4. Towar – produkt prezentowany w Platformie Internetowej, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 5. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 6. Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i dostarczeniu go na adres wskazany przez Klienta, na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Pełnomocnictwa;  
 7. Platforma Internetowa – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.winnicagiermasinskich.pl/sklep, służąca do składania Zamówień oraz sprzedaży Towarów.
 8. Sklep stacjonarny – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę, pod następującym adresem: ul. Nadrzeczna 21A, 24-120 Kazimierz Dolny,  w  którym dochodzi do wydania i odbioru Towaru zamówionego za pośrednictwem Platformy Internetowej.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3

Pełnomocnik

 1. Poprzez udzielenie pełnomocnictwa, Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru Towaru w jego imieniu, ze Sklepu stacjonarnego Sprzedawcy i dostarczenia go na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Warunkiem skorzystania z usług Pełnomocnika jest zaakceptowanie checkboxa dostępnego na stronach internetowych Platformy Internetowej oraz podania wymaganych danych osobowych.
 3. Pełnomocnictwo jest jednorazowym upoważnieniem dotyczącym Umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw w zakresie odbioru Towaru ze Sklepu stacjonarnego i dostarczenia go na wskazany przez Klienta adres.
 5. Pełnomocnik dostarcza Towar Klientowi, który ukończył 18 lat oraz, którego zachowanie wskazuje, że jest trzeźwy.
 6. Pełnomocnik, po odbiorze Towaru, może dostarczyć Klientowi Towar samodzielnie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Dostawa Towarów przez Pełnomocnika jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 8. Pełnomocnik realizuję wysyłkę Towaru w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru Towaru ze Sklepu stacjonarnego.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi właściwemu ze względu na siedzibę̨ Pełnomocnika.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Twój Koszyk