Regulamin

§ 1

Definicje

 • Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.
 • Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru zamówionego przez Klienta.
 • Dostawca – oznacza podmiot, który realizuje Dostawę Towarów np. firma kurierska, Pełnomocnik.
 • Formularz Zamówienia – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej sklepu, za pomocą którego Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży.
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonując zakupów towarów nie związanych bezpośrednio ze swoją działalnością uzyskują status konsumenta.
 • Koszt dostawy – koszt ponoszony przez klienta za wybraną formę Dostawy.
 • Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach działania Sklepu.
 • Pełnomocnictwo – czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonania w jego imieniu określonych w treści pełnomocnictwa czynności w szczególności dokonania Dostawy na rzecz Klienta.
 • Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu i dostarczeniu go na adres wskazany przez Klienta, na zasadach określonych Warunkach Pełnomocnictwa.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 • Sklep – oznacza serwis internetowy należący do Sprzedawcy, działający pod adresem internetowym www.winnicagiermasinskich.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 • Sprzedawca – oznacza Winicę Giermasińskich  z siedzibą w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 200A/48, NIP: 6612089891, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
 • Towar – oznacza rzecz ruchomą przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogącą być przedmiotem obrotu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 • Warunki Pełnomocnictwa – podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu zamówionego przez Klienta przy użyciu Sklepu i dostarczeniu go pod wskazany przez Klienta adres, zamieszczone w serwisie internetowym www.winnicagiermasinskich.pl/sklep/.
 • Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.winnicagiermasinskich.pl/sklep/, prowadzony jest przez Winnica Giermasińskich  z siedzibą w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 200A/48, NIP: 6612089891,
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa w szczególności:
  • zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.winnicagiermasinskich.pl/sklep/;
  • zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu;
  • zasady dostaw;
  • tryb postępowania reklamacyjnego;
  • tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 4. Regulamin jest skierowany do Klientów Sklepu Internetowego. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem, klikając na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładkę „Regulamin”.
 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do produktów, łącznie z cenami, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.)
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 9. Ceny podane w Sklepie w WALUTA/WALUTACH, w zależności od wybranego języka. Ceny podane są brutto (uwzględniają podatek VAT).
 10. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 3

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem jego sklepu internetowego
 2. Klient może osobiście odebrać zakupione produkty w sklepie lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze zakupione produkty ze sklepu lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej). W ramach tego pełnomocnictwa firma InPost jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Firma kurierska (InPost) zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.
 3. Umowa sprzedaży towaru zawierana i realizowana jest w Winnicy Giermasińskich w Kazimierzu Dolnym (kod pocztowy 24-120), przy ul. Nadrzecznej 21A.
 4. Warunkiem korzystanie ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 5. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Zamówienia Towarów realizuje się poprzez wybranie przez Klienta Towarów i kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie z poziomu panelu „KOSZYK”, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, poprawne wypełnienie Formularza Zamówień, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcie panelu „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrane Towary i sposób Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. W szczególnych przypadkach ilość Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.
 8. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza Klientowi złożone zamówienie przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę;
  • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
 10. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, w godzinach, od 7.00 do 15.00). Zamówienia złożone poza godzinami pracy sklepu lub poza dniami roboczymi, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 11. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostaje również wystawiona i wysyłana elektronicznie faktura VAT. Sklep zastrzega sobie możliwość odmówienia wystawienia faktury VAT do paragonu, w sytuacji, w której Klient nie wybierze takiej opcji na etapie składania zamówienia.
 13. Dostępnymi środkami do porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 16. Zakup alkoholu w Sklepie dostępny jest jedynie dla osób pełnoletnich.

§ 4

Dostawa

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:
  • firmy kurierskiej: wyłącznie InPost
  • Pełnomocnika
 2. Wysokość opłaty za przesyłkę można znaleźć w Formularzu Zamówienia oraz na stronie sklepu.
 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą realizowane w pierwszy dzień roboczy.
 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 5 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia, wysyłka oraz przewidywany czas Dostawy.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy Dostawcy.
 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera lub Pełnomocnika, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem lub Pełnomocnikiem protokół (jak wyżej) szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 7. Dostawa za pośrednictwem Pełnomocnika odbywa się na zasadach określonych w Warunkach Pełnomocnictwa.

§ 5

Płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  • Przelewem, na rachunek bankowy – PL 27 1140 2004 0000 3602 7851 1900
  • Przelewem bankowym lub innym instrumentem płatniczym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.
 2. Klient, który wybrał opcję przedpłaty, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

§ 6

Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizycznej i prawne Towaru, w zakresie określonymi w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
  • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
  • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przez zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
  • na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Górczewska 200A/48, 01-460 Warszawa
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail info@winnicagiermasinskich.pl
 13. Reklamacja powinna zawierać:
  • Dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
  • Wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
  • Numer zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
  • Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragon lub faktura) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 14. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Górczewska 200A/48, 01-460 Warszawa.
 15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę Towaru w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
 17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 18. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem jednego roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe podczas Dostawy realizowanej Dostawcę.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpienie od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. Górczewska 200A/48, 01-460 Warszawa lub skan na adres email: info@winnicagiermasinskich.pl
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Górczewska 200A/48, 01-460 Warszawa
 6. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało dostarczone po dostarczeniu;
  • o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektoriat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne;
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoriacie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne;
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych praz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Sprzedawca informuje, że podane przez Klienta dane osobowe w Formularzu Zamówienia będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych, którym jest Winnica Giermasińskich, w celu umożliwienia realizacji zamówień.
 2. Dane mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat od wyrażenia zgody lub do cofnięcia udzielonej zgody lub wysunięcia żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.
 3. Osobie, która podała dane przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskanie informacji, w szczególności w zakresie: sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych; sprostowania oraz uzupełnienia, usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz prawo cofnięcia w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, która podała dane może skontaktować się z Administratorem swoich danych osobowych:
  • listownie na adres ul. Górczewska 200A/48, 01-460 Warszawa
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: info@winnicagiermasinskich.pl

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. dnia: 1.08.2023
Twój Koszyk